کاشت ریش در ارومیه دکتر یوسف امینپور

کاشت-ریش-در-ارومیه-دکتر-امینپور

کاشت ریش در ارومیه دکتر یوسف امینپور کاشت ریش ،در جامعه ی  امروزی همه روزه مدها و لباس های گوناگونی را در میان مردم مشاهده میکنیم که همه روزه دست خوش تغییرات هستند. این تغییر و تحول مدها و لباسها نیز در میان آقایان نیز به صورت زایادی همه روزه مشاهده میشود و افراد با […]